Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van:

Bedrijfsnaam: Friese Dansdagen
Bezoekadres:
Postcode/Plaats:
Land: Nederland
Telefoon:

De persoon verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is ??? (email: via contactformulier). In bijgaande verklaring wordt duidelijk hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die we verwerken

We verwerke alleen persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van onze diensten en deze gegevens zelf aan ons verstrekken. Het kan gaan om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

2. Waarom gebruiken we persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van een order en betaling.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om door jou gevraagde informatie aan je te kunnen verstrekken.

We verwerken je persoonsgegevens ook wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals gegevens nodig voor de belastingdienst).

3. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de in punt 2. genoemde doelen te realiseren.

4. Anderen met wie we persoonsgegevens delen

We delen je persoonsgegevens alleen met anderen als dit noodzakelijk is voor de in punt 2. genoemde doelen. Met derden die in onze opdracht van je gegevens gebruik maken hebben we een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tot je persoonsgegevens hebben, in geval van een zakelijke overeenkomst, de volgende derden toegang:

 • De belastingdienst (o.a. in verband met de verplichting facturen te bewaren).
 • Ons boekhoudbureau (o.a. in verband met de verplichting facturen te bewaren).

5. Cookies en vergelijkbare technieken

We gebruiken alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken. We gebruiken geen cookies die je surfgedrag bijhouden. Je kunt je afmelden voor cookies door uje internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Je hebt het recht om een eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je het recht hebt om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die we van u hebben naar jou of naar een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt van deze rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via ons contactformulier. Nadat je identiteit is gecontroleerd reageren we binnen 4 weken op je verzoek.

7. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder je toestemming raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan zorg we dat deze informatie wordt verwijderd.

8. Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • We gebruiken een beveiligde internetverbinding bij het uitwisselen van informatie (je  kunt dit zien aan het groene slotje in de browser).
 • We bewaren alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben.
 • Als je je afmeldt voor nieuwsbrief/mail dan worden je  adresgegevens binnen 4 weken gewist.
 • We bewaren documenten waarin persoonsgegevens voorkomen alleen in digitale vorm en op gegevensdragers die met een wachtwoord zijn beveiligd.
 • We werken met de laatste updates van door ons gebruikte software.

Als je  de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

9. Klachten

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.